PROJEKCIE

img
 

Zachodniopomorska Fabryka Aktywizacji 30+

 

Projekt „Zachodniopomorska Fabryka Aktywizacji 30+” numer RPZP.06.05.00-32-K016/18, realizowany jest przez J&P MORITZ CONSULTING GROUP Jacek Poproch (Beneficjenta Projektu) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rynek Pracy, Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie głównie dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

DLA KOGO

Ten projekt jest właśnie dla ciebie!

 

Projekt dedykowany jest 145 osobom w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), pozostającym bez zatrudnienia biernym zawodowo oraz bezrobotnym niezarejestrowanym w Urzędach Pracy, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy i ukierunkowany jest na pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działaniach na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez szeroki wachlarz wsparcia, które ma na celu zmniejszenie bezrobocia w województwie zachodniopomorskim, w konsekwencji podjęcie, przez co najmniej 66 osób zatrudnienia W ramach w/w grupy docelowej:


W ramach w/w grupy docelowej:

osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy - będą stanowiły 53,1 % Uczestników/czek projektu (77 osób),

osoby bierne zawodowo - będą stanowiły 46,9 % Uczestników/czek projektu (68 osób),

osoby długotrwale bezrobotne - będą stanowiły co najmniej 16,0 % Uczestników/czek projektu (23 osoby),

kobiety - będą stanowiły 62,07 % Uczestników/czek projektu (90 osób),

osoby w wieku 50 lat i więcej - będą stanowiły, co najmniej 30,3 % Uczestników/czek projektu (44 osoby),

osoby niepełnosprawne - będą stanowiły, co najmniej 10,3% Uczestników/czek projektu (15 osób),

osoby o niskich kwalifikacjach (tj. posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie - ponadgimnazjalne) - będą stanowiły co najmniej 43,4% Uczestników/czek projektu (63 osoby),

osoby zamieszkujące (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) w województwie zachodniopomorskim na obszarze/terenie miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze - będą stanowiły co najmniej 30% Uczestników/czek projektu (44 osoby).

img


 

FORMY WSPARCIA

 
Indywidualny plan działania (IPD)/analiza potrzeb
Uczestnik/czka projektu rozpoczyna projekt od opracowania IPD (poprzez realizację spotkań z doradcą zawodowym w wymiarze 5 godzin na 1 Uczestnika/czkę projektu. Opracowane IPD służy indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej, poprzez m.in. identyfikację potrzeb Uczestnika/czki projektu. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy
Wsparcie w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami Uczestnika/czki projektu. Pośrednictwo pracy odbywa się po obraniu ścieżki zawodowej zgodnej i wynikającej z IPD oraz według potrzeb przy każdej formie wsparcia. Pośrednictwo pracy ma charakter ciągły (poprzez realizację spotkań z pośrednikiem pracy w wymiarze 5 godzin na 1 Uczestnika/czkę projektu) w ramach, którego każdemu Uczestnikowi/czce projektu przedstawione zostaną minimum 3 oferty pracy. 


SZKOLENIA I KURSY ZAWODOWE wraz z egzaminami
W celu nabywania, podwyższania lub dostosowywania kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb i potencjału Uczestnika/czki projektu w ramach projektu realizoawne są szkolenia. W okresie trwania szkolenia Uczestnikowi/czce przysługuje stypendium szkoleniowe. DODATKOWE WSPARCIE UCZESTNIKA PROJEKTU
Dla Uczestników/czek projektu, dla których potrzeba wsparcia wynika z IPD dodatkowo:
Staże - trwające 3 miesiące kalendarzowe. 
DODATKOWE ŚWIADCZENIA - zgodnie z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie m.in.:

Finansujemy stypendia na szkoleniach i stażu – miesięcznie w kwocie wynoszącej 120% zasiłku dla bezrobotnych.
Zwracamy koszty dojazdów na szkolenia i staż.
Dofinansujemy koszt opieki nad osobą zależną, lub dzieckiem do 7 lat.


   

Dołącz do Projektu już dziś!

Zachodniopomorska Fabryka Aktywizacji 30+ - Zachodniopomorska Fabryka Aktywizacji 30+

OKRES REALIZACJI

01.05.2019 - 31.12.2020

Rozmiar czcionki
Zmień kontrast